Formació Professional Grau Mitjà

Tècnic en Navegació i Pesca de Litoral

Aquest cicle té una durada de 2000 H, inclosa la formació a centres de treball. Comprèn 2 cursos acadèmics.

Què aprendré?

A fer front a les emergències marítimes a bord activant els plans d’emergència, verificar i mantenir els equips de pesca per realitzar les captures amb seguretat i optimitzar el rendiment, controlar i fer operacions de processament de les captures al parc de pesca complint la normativa higienicosanitària, controlar els paràmetres de funcionament, regulació i control dels equips propulsors, equips auxiliars i automatismes de l’embarcació per detectar possibles disfuncions.

ES REALITZARÀ UN PERÍODE D’EMBARQUE EN QUALITAT D’ALUMNE O MARINER PER UN PERÍODE NO INFERIOR A 12 MESOS PER AL TÍTOL DE PATRÓ DE LITORAL

Z

Efectuar la planificació i els preparatius per rendir viatge amb eficàcia i seguretat.

Z

Maniobrar el vaixell en zones portuàries amb seguretat per fer el viatge planificat.

Z

Controlar la derrota planificada i segura del vaixell.

Z

Realitzar la guàrdia assignada d'acord amb els protocols establerts.

Z

Mantenir comunicacions i obtenir la informació necessària per mitjà del sistema mundial de socors i seguretat marítims SMSSM/GMDSS, utilitzant l'anglès marítim en les situacions que ho requereixin.

Z

Establir la distribució i el trincat de pesos a bord per efectuar una navegació segura.

Z

Fer front a les emergències marítimes a bord activant els plans d'emergència.

Z

Verificar i mantenir els equips de pesca per fer les captures amb seguretat i optimitzar-ne el rendiment.

Z

Controlar i realitzar operacions de processament de les captures al parc de pesca complint la normativa higienicosanitària.

Z

Controlar els paràmetres de funcionament, regulació i control dels equips propulsors, equips auxiliars i automatismes de l'embarcació per detectar-ne possibles disfuncions.

On podré treballar?

Patró dedicat al transport marítim de mercaderies i/o passatgers, serveis de practicatge, seguretat, salvament marítim, busseig i investigació.

Patró, primer oficial i oficial de pont en vaixells mercants i vaixells de passatge. Patró / patrona costaner polivalent (professió regulada).

Patró local de pesca (professió regulada).

Marinera / mariner de Pont (professió regulada).

Marinera / mariner pescador (professió regulada).

Inspector / inspectora de flota.

Supervisor/supervisora de muntatge i armat d'arts i aparells de pesca.

Operària / operari d'envasament i empaquetatge.

Operador/operadora o controlador/controladora de línia d'envasat.

Treballador/treballadora en la preparació de peix per a conserves.

Elaborador/elaboradora de productes de la pesca i derivats, de conserves de peix, de semiconserves.

Elaborador/elaboradora de congelats i ultracongelats.

Pla de Formació

 • Mòdul de Tècniques de navegació i comunicacions: 225 hores.
 • Mòdul de Pesca de litoral: 225 hores.
 • Mòdul de Seguretat marítima: 130 hores.
 • Mòdul d’Atenció sanitària a bord: 60 hores.
 • Mòdul de Tècniques de maniobra: 170 hores.
 • Mòdul de Formació i orientació laboral: 90 hores.
 • Mòdul d’Empresa i iniciativa emprenedora: 60 hores.
 • Mòdul d’Anglès: 160 hores.
 • Mòdul de Procediments de guàrdia: 100 hores.
 • Mòdul d’Instal·lacions i serveis: 125 hores.
 • Mòdul d’Estabilitat, trimat i estiba del vaixell: 165 hores.
 • Mòdul de Despatx i administració del vaixell: 90 hores.
 • Formació a Centres de treball: 400 hores.

Més informació a:

CAN MARINES

Apunta’t-hi

ACCÉS DIRECTE

Si reuneixes algun dels següents requisits:

 • Estar en possessió del Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o títol equivalent.
 • Haver superat un curs de formació específic preparatori per a l’accès a cicles de grau mitjà en centres públics o privats autoritzats per l’Administració educativa.
 • Haver superat una prova d’accès.
 • Tenir el títol de tècnic bàsic.
 • Certificat mèdic oficial que acrediti que no pateixen cap alteració en la percepció del colors o reconeixement mèdic d’embarcament marítim (ISM) en vigor

PROVA D’ACCÉS

Si no reuneixes cap dels requisits d’accés directe

 • Haver superat la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà (es requerirà tenir almenys 17 anys complerts l’any de realització de la prova)
 • Haver superat la prova d’accés a la Universitat per a més grans de 25 anys
Skip to content