Formació Professional Grau Superior

Tècnic Superior en Transport Marítim i Pesca d’Altura

Aquest cicle té una durada de 2000 H, inclosa la formació a centres de treball. Comprèn dos cursos acadèmics.

Què aprendré?

Aquests estudis capaciten per planificar, gestionar i executar les activitats de vaixells en les condicions que determinin les administracions competents per a aquest nivell, dirigint i controlant la seguretat, la navegació, les maniobres, les operacions de càrrega, estiba i descàrrega, així com l’extracció , manipulació, processament i conservació de la pesca, optimitzant la producció i observant la normativa nacional i internacional.

DURANT EL CURS ES REALITZEN CLASSES MAGISTRALS PRÀCTIQUES AMB PROFESSIONALS DEL SECTOR PER MILLORAR LA FORMACIÓ DELS NOSTRES ALUMNES
Z

Programar les activitats del viatge o marea, aplicant la normativa i complint les condicions contractuals establertes, per a l'explotació del vaixell.

Z

Supervisar la preparació del vaixell per al despatx i la realització del transport en condicions de seguretat.

Z

Planificar la distribució de pesos per assegurar que el vaixell compleixi el criteri d'estabilitat i permet una navegació segura.

Z

Planificar la derrota del vaixell considerant les condicions meteorològiques i oceanogràfiques, l'existència de perills i els criteris d'explotació.

Z

Supervisar les operacions de càrrega, estiba i descàrrega del vaixell comprovant que es fan segons la planificació establerta i en condicions de seguretat. Dirigir les operacions de maniobra del vaixell a zones portuàries en condicions de seguretat i eficàcia.

Z

Mantenir una derrota segura d'acord amb les normes i els reglaments internacionals.

Z

Controlar la posició del vaixell per mantenir la derrota establerta.

Z

Verificar l'armat, el muntatge i la reparació de l'equip de pesca, per fer les captures en les millors condicions de rendiment i seguretat.

Z

Dissenyar i executar maniobres de captura del cardumen per obtenir-ne el màxim rendiment.

Z

Realitzar prospectives de captures avaluant les característiques del cardumen per optimitzar el rendiment respectant els principis de pesca responsable.

Z

Supervisar les operacions de manipulació i processament de les captures al parc de pesca complint les condicions higienicosanitàries.

En què podré treballar?

Patró d'altura.

Patró al comandament de vaixells de pesca, vaixells mercants de càrrega i de passatge i en iots de gran eslora.

Primer Oficial de pont.

Oficial encarregada/encarregat de la guàrdia o el comandament d'embarcacions dedicades a: vigilància fiscal, inspecció pesquera, investigació oceanogràfica, seguretat i salvament marítim.

Oficial de pont en vaixells de pesca, vaixells mercants de càrrega i de passatge i en iots de gran eslora.

Inspector/inspectora de flota.

Agent de Consignatàries.

Agent d'assegurances marítimes.

Supervisor/supervisora de muntatge i armat d'arts i aparells de pesca.

Pla de Formació

 • Mòdul de Maniobra i Estiba: 225 hores.
 • Mòdul de Navegació, govern i comunicacions: 225 hores.
 • Mòdul de Control de les emergències: 230 hores.
 • Mòdul d’Anglès: 130 hores.
 • Mòdul de Formació i orientació laboral: 90 hores.
 • Mòdul d’Empresa i iniciativa emprenedora: 60 hores.
 • Mòdul d’Organització de l’assistència sanitària a bord: 70 hores.
 • Mòdul d’Administració i gestió del vaixell i de l’activitat pesquera: 150 hores.
 • Mòdul de Guàrdia de pont: 180 hores.
 • Mòdul de Pesca d’alçada i gran alçada: 160 hores.
 • Formació a Centres de treball: 400 hores.
 • Mòdul de Projecte d’implementació d’una ruta de transport marítim: 40 hores.

Més informació a:

CAN MARINES

Apunta’t-hi

ACCÉS DIRECTE

Si reuneixes algun dels següents requisits:

 • Estar en possessió del Títol de Batxiller o titulació equivalent.
 • Estar en possessió d’un Títol de Tècnic (Formació Professional de Grau Mitjà) o equivalent.
 • Haver superat un curs de formació específic preparatori per a l’accès a cicles de grau superior en centres públics o privats autorizats per l’Administració educativa.
 • Haver superat una prova d’accès.
 • Tenir un títol de tècnic superior de formació professional o un grau universitari.
 • Certificat mèdic oficial que acrediti que no pateixen cap alteració en la percepció del colors o reconeixement mèdic d’embarcament marítim (ISM) en vigor.

PROVA D’ACCÉS

Si no reuneixes cap dels requisits d’accés directe

 • Haver superat la prova d’accés a cicles formatius de grau superior (es requereix tenir almenys 19 anys l’any que es realitza la prova o 18 per als que tenen el títol de tècnic).
 • Haver superat la prova d’accés a la Universitat per a majors de 25 anys.
Skip to content