Formació Professional Grau Mitjà

Tècnic en Producció Agroecològica

Aquest cicle té una durada de 2000 H, inclosa la formació a centres de treball. Comprèn 2 cursos acadèmics.

Què aprendré

Obtenir productes agropecuaris ecològics amb tècniques agrícoles i ramaderes i millorar la biodiversitat i estabilitat del medi així com la fertilitat del sòl, en condicions de qualitat, aplicant la reglamentació de producció ecològica, de benestar animal, de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental.

DURANT EL CURS ES REALITZEN CLASSES MAGISTRALS PRÀCTIQUES AMB PROFESSIONALS DEL SECTOR PER MILLORAR LA FORMACIÓ DELS NOSTRES ALUMNES

Z

Muntar i mantenir instal·lacions agroramaderes.

Z

Preparar el terreny, mantenint la fertilitat del sòl, per a la implantació de cultius ecològics.

Z

Sembrar i plantar el material vegetal ecològic, fent servir els mitjans tècnics i seguint la planificació tècnica establerta.

Z

Manejar el sistema de reg, mantenint l'activitat microbiana del sòl i verificant que les necessitats hídriques dels cultius estan cobertes.

Z

Preparar i aplicar el tractament fitosanitari necessari interpretant la documentació tècnica.

Z

Realitzar les operacions de recol·lecció i postcollita dels productes ecològics seguint les especificacions tècniques.

Z

Comercialitzar i promocionar productes ecològics utilitzant les tècniques de màrqueting.

Z

Realitzar un pasturatge racional aprofitant els recursos herbacis, arbustius i arboris i millorant l'agrosistema.

Z

Obtenir productes apícoles ecològics, beneficis ambientals i millora de la producció agrícola manejant els ruscos segons la legislació de producció ecològica.

On podré treballar?

Treballador qualificat o treballadora qualificada per compte propi o aliè en cultius i ramaderia ecològica.

Agricultura ecològica.

Producció de bestiar ecològic.

Producció avícola ecològica.

Apicultura ecològica.

Producció de llet ecològica.

Producció d´ous ecològics.

Producció de planta ecològica.

Pla de Formació

 • Mòdul de Fonaments agronòmics: 180 hores.
 • Mòdul de Fonaments zootècnics: 150 hores.
 • Mòdul d’Implantació de cultius ecològics: 160 hores.
 • Mòdul de Taller i equips de tracció: 160 hores.
 • Mòdul d’Infraestructures i instal·lacions agrícoles: 110 hores.
 • Mòdul de Principis de sanitat vegetal: 110 hores.
 • Mòdul de Formació i orientació laboral: 90 hores.
 • Mòdul de Producció vegetal ecològica: 200 hores.
 • Mòdul de Producció ramadera ecològica: 200 hores.
 • Mòdul de Maneig sanitari de l’agrosistema: 120 hores.
 • Mòdul de Comercialització de productes agroecològics: 60 hores.
 • Mòdul d’Empresa i iniciativa emprenedora: 60 hores.
 • Formació a centres de treball: 400 hores.

Més informació a:

CAN MARINES

Apunta’t-hi

ACCÉS DIRECTE

Si reuneixes algun dels següents requisits:

 • Estar en possessió del Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o títol equivalent o superior.
 • Tenir el títol de Tècnic Bàsic, títol equivalent o superior.
 • Haver superat un curs de formació eespecífic preparatori per a l’accès a cicles de grau mitjà en centres públics o privats autoritzats per l’Administració educativa.
 • Haver superat una prova d’accès.

PROVA D’ACCÉS

Si  no reuneixes cap dels requisits d’accès directe

 • Haver superat la prova d’accès a cicles formatius de grau mitjà ( es requerirà tenir almenys 17 anys complerts l’any de realització de la prova)
 • Haver superat la prova d’accès a la Universitat per a més grans de 25 anys
Skip to content