Formació Professional Grau Superior

Tècnic Superior en Paisatgisme i Medi Rural

Aquest cicle té una durada de 2000 H, inclosa la formació a centres de treball. Comprèn 1 curs escolar complet, 2 trimestres de formació al centre, més 1 trimestre de formació en centres de treball.

Què aprendré?

A desenvolupar projectes de jardins i zones verdes i gestionar la producció de plantes i la producció agrícola, supervisant treballs, gestionant la producció de plantes i organitzant els recursos materials i humans disponibles i complint la normativa.

DURANT EL CURS ES REALITZEN CLASSES MAGISTRALS PRÀCTIQUES AMB PROFESSIONALS DEL SECTOR PER MILLORAR LA FORMACIÓ DELS NOSTRES ALUMNES

Z

Dissenyar zones enjardinades fent servir les noves tecnologies i identificant les característiques de l'entorn.

Z

Planificar i organitzar els treballs que cal fer interpretant i analitzant les parts d'un projecte de jardineria i restauració paisatgística.

Z

Fer operacions topogràfiques manejant els instruments i aparells de mesura.

Z

Controlar la recepció de material vegetal, comprovant-ne la documentació d'origen i l'estat sanitari.

Z

Planificar i supervisar les activitats d'instal·lació i manteniment de zones verdes i camps esportius, de restauració del paisatge i de producció de plantes i productes agrícoles organitzant els mitjans materials i humans requerits.

Z

Supervisar i fer treballs en alçada utilitzant les eines i màquines en condicions de seguretat.

Z

Inventariar i avaluar arbres i palmeres ornamentals, elaborant documentació de gestió.

Z

Programar la producció de llavors i plantes en viver, analitzant els factors que garanteixen la viabilitat i la qualitat dels productes.

Z

Controlar l'estat sanitari de les plantes i instal·lacions programant i supervisant els mètodes de control.

Z

Certificar els productes agrícoles ecològics fent els controls que la normativa indica.

Z

Organitzar la collita, recol·lecció, emmagatzemament i conservació de productes agrícoles i viverístics, controlant els paràmetres necessaris, en condicions de qualitat i seguretat alimentària.

Z

Supervisar l'expedició i el transport de productes agrícoles i viverístics, comprovant les condicions i la documentació que els han d'acompanyar.

En què podré treballar?

Disseny de zones enjardinades que no requereixin la redacció d'un projecte.

Encarregada/encarregat de la instal·lació de parcs, jardins i àrees recreatives urbanes i periurbanes.

Encarregada/encarregat de manteniment, conservació i restauració de jardins i parcs (àrees recreatives urbanes i periurbanes i medi natural).

Treballador/treballadora per compte propi en empresa de jardineria i restauració del paisatge.

Encarregada/encarregat d'obres de jardineria i restauració del paisatge.

Encarregada/encarregat de podes i operacions de cirurgia arbòria.

Encarregada/encarregat o capatàs agrícola d'hortes, vivers i jardins, en general.

Encarregada/encarregat de vivers en general, tant convencionals com ecològics.

Encarregada/encarregat de propagació de plantes en viver.

Encarregada/encarregat de cultiu de plantes en viver.

Encarregada/encarregat de recol·lecció de llavors i fruits en alçada.

Encarregada/encarregat de producció de llavors i tepes.

Pla de Formació

 • Mòdul de botànica agronòmica: 90 hores.
 • Mòdul de Gestió i organització del viver: 190 hores.
 • Mòdul de Fitopatologia: 105 hores.
 • Mòdul de Topografia agrària: 80 hores.
 • Mòdul de Maquinària i instal·lacions agroforestals: 175 hores.
 • Mòdul de Disseny de jardins i restauració del paisatge: 140 hores.
 • Mòdul de formació i orientació laboral: 90 hores.
 • Mòdul de Planificació de cultius: 180 hores.
 • Mòdul de gestió de cultius: 190 hores.
 • Mòdul de Conservació de jardins i gespes esportives: 130 hores.
 • Mòdul d’empresa i iniciativa emprenedora: 60 hores.
 • Mòdul de Projecte de paisatgisme i medi rural: 40 hores.
 • Formació a centres de treball: 400 hores.

Més informació a:

CAN MARINES

Apúnta’t-hi

ACCÉS DIRECTE

Si reuneixes algun dels següents requisits:

 • Estar en possessió del Títol de Batxiller o titulació equivalent o superior.
 • Estar en possessió d’un Títol de Tècnic (Formació Professional de Grau Mitjà) o equivalent o superior.
 • Haver superat un curs de formació específic preparatori per a l’accès a cicles de grau superior en centres públics o privats autoritzats per l’Administració educativa.
 • Haver superat una prova d’accès.
 • Tenir un títol de tècnic superior de formació professional o un grau universitari.

PROVA D’ACCÈS

Si no reuneixes cap dels requisits d’accès directe

  • Haver superat la prova d’accés a cicles formatius de grau superior (es requereix tenir almenys 19 anys l’any que es realitza la prova o 18 per als que tenen el títol de tècnic).
  • Haver superat la prova d’accés a la Universitat per a majors de 25 anys.
Skip to content